Passend Onderwijs

Passend onderwijs en de zorgplicht vragen van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dat zij samen ondersteuning bieden aan leerlingen die het nodig hebben. Scholen moeten in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) transparant aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden. Het is verplicht om dit in de schoolgids te vermelden.

Onderstaande vragen zijn hierbij aan de orde:

  • Welke basisondersteuning en/of extra ondersteuning biedt u en wat is de kwaliteit ervan?
  • Welke deskundigheid hebt u in huis of benut u van buiten uw school en welke voorzieningen voor ondersteuning biedt u aan?
  • Wat zijn uw ambities en plannen voor de komende periode?
  • Welke ondersteuning kan u niet bieden, dus wat zijn uw grenzen?

Voor deze vragen staan scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs. Om de zorgplicht waar te maken, is duidelijkheid nodig over wat scholen kunnen en willen. Wij brengen dit voor je in kaart.

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is een digitaal instrument (vragenlijst) om de ondersteuning op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Met het instrument kunnen scholen snel informatie verzamelen. Op het niveau van het samenwerkingsverband ontstaat zo zicht op de dekkendheid van het ondersteuningsaanbod.

  • Het profiel is gebaseerd op de IJkpunten uit het referentiekader Passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-Raad. Hierin zijn ook de indicatoren van de inspectie opgenomen;
  • Er zijn uitwerkingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • Het samenstellen van de profielen gebeurt digitaal. De scholen krijgen hiervoor inlog gegevens aangeleverd

Afhankelijk van de behoefte leveren wij rapportages op het niveau van de school, het samenwerkingsverband, de schoolbesturen, gemeenten en/of wijken. Deze kunnen ook geëxporteerd worden in een Word-bestand. Op die manier kan de informatie gemakkelijk in de schoolgids geplaatst worden.

Verantwoording

Door de komst van Passend Onderwijs zijn schoolbesturen meer en intensiever gaan samenwerken. Met elkaar zorgen voor de beste ondersteuning om zo elke leerling in staat te stellen het onderwijs te krijgen die hij verdient. In toenemende mate krijgen samenwerkingsverbanden te maken met het verantwoorden van de ontvangen en uitgegeven financiële middelen. De Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat samenwerkingsverbanden in veel gevallen nog niet of in onvoldoende mate in staat zijn deze overzichten goed te verantwoorden. Infotopics Onderwijs ondersteunt je hierin door ons beproefde Schoolondersteuningsprofiel.

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?